Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

De Wijkplaats is een innovatieve gangmaker in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Maatschappelijk vraagstukken benadert de Wijkplaats als potentiële ondernemingen: welke waarde kunnen we creëeren en wie is bereid daarvoor te betalen? Op die manier kunnen vraagstukken op een houdbare manier worden opgepakt. Kansgericht en business wise.

Lees hier verder.

Twitter maatschappelijk vastgoed

Bijzondere Gasten is begin 2018 opgericht door Ilse Kamphuis, Michiel van Rennes en Marc van Leent. Bijzondere Gasten zet zich in voor de realisatie en exploitatie van maatschappelijke ontmoetingsplekken. Ondernemend, inclusief, multifunctioneel .... en bijzonder!

Bouwstenen voor Sociaal is een landelijk kennisplatform voor maatschappelijk vastgoed. De Wijkplaats heeft Bouwstenen opgezet in nauwe samenwerking met VNG, Aedes, POraad en Sociaal Werk Nederland (destijds MOgroep). Bouwstenen heeft thans meer dan honderd partners. 

Ruimte om te wonen is een initiatief van de Wijkplaats om eigenaren, woningzoekenden en ondernemers samen te brengen rond leegstaande gebouwen en terreinen. Op deze site zijn ook een groot aantal gerealiseerde transformatieprojecten samengebracht. 

De Rooie Cent is een doe-het-zelf café nabij het centrum van Amersfoort.O verdag staat het café open voor werk, studie en overleg. ‘s Avonds en in het weekend kan de Rooie Cent gebruikt worden voor sociale en culturele activiteiten. Met de Rooie Cent wil de Wijkplaats vooral dingen mogelijk maken. 

Parkhuis is de nieuwe naam vann het voormalig ketelhuis van het Elizabeth Ziekenhuis in Amersfoort. Het parkhuis is nog in ontwikkeling. Het wordt een inloopcentrum voor ontspanning en ontdekking aan de rand van een groot toekomstig park. 

Schoolfacilities is een facilitair magazine voor het onderwijs. In 1985 is Schoolfacilities gestart als vakblad voor concierges. Daarna heeft het blad zich ontwikkeld tot een magazine voor het management dat een breed spectrum aan niet-onderwijskundige vraagstukken bestrijkt.

Refill  is een Europees project dat gaat over tijdelijk gebruik van lege ruimte en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de stad. Aan Refill doen tien Europese steden mee waaronder Amersfoort. Samen met de gemeente heeft de Wijkplaats Expeditie Refill opgezet om in Amersfoort het tijdelijk gebruik in beweging te krijgen.

In Amersfoort worden beheer en exploitatie van een aantal maatschappelijke accommodaties ondergebracht bij een leerwerkbedrijf. Er is gestart met een brede school in de wijk Vathorst. Exploitatieopbrengsten en onderwijsmiddelen worden slim gebundeld. Hospitality staat centraal.

De Gemeente Zaanstad pakt door met de verzelfstandiging van haar buurtcentra. Mede op basis van een Benchmark Buurtcentra die in 2013 door de Wijkplaats is opgesteld, heeft de gemeente Zaanstad besloten om alle buurtcentra te verzelfstandigen. Mits daar animo voor is ...

De gemeenteraad Amersfoort heeft besloten de subsidie voor beheer en exploitatie van wijkaccommodaties stop te zetten. De gemeente is van mening dat ontmoeting op een andere wijze georganiseerd kan worden. Desondanks biedt de gemeente (georganiseerde) bewoners, stichtingen en instellingen de mogelijkheid om de accommodaties van de gemeente te huren.

Eind 2008 is deze proeftuin gestart. Opvangorganisaties, corporaties en gemeenten proberen een doorbraak te realiseren in de kwaliteit van accommodaties voor vrouwenopvang. Aanleiding voor de proeftuin is de hoofdconclusie uit het onderzoeksproject 'Huisvesting voor de Vrouwenopvang' van Minke Wagenaar. Zij stelt dat de kwaliteit van de huisvesting van de instellingen voor vrouwenopvang tot het primaire hulpverleningsproces behoort.

 

Is privatisering mogelijk? Met die vraag heeft het Expert Team van de Wijkplaats onderzoek gedaan naar de exploitatie van Fidei et Arti, een sociaal culturele voorziening in het Westbrabantse Oudenbosch. Het Expert Team komt tot de conclusie dat privatisering geen reële mogelijkheid is. Inclusief indirecte bijdragen wordt de jaarlijkse, gemeentelijke subsidie, direct en via huisvesting, geschat op € 250.000 tot € 300.000.

Leerkrachten en ouders die meepraten en meebeslissen over een nieuwe school; wie kan daar tegen zijn?! Toch dreigt het gevaar dat we dan voortbouwen op de school van gisteren. Moeten we juist niet loskomen van bestaande referenties en met een frisse blik opnieuw naar de opgave kijken?

Ingrid de Moel heeft op 18 maart 2011 een workshop School & Buurt verzorgd tijdens het AVS-congres. Over betaalpasjes, lesbrieven en synergie. Bijgaand haar presentatie.

Als onderdeel van de proeftuinen die de SEV begeleidt op het gebied van woonsevicezones, is een oefening gestart om op een leefstijlgerichte manier naar multifunctionele centra te kijken. Kern van de gedachte is: een centrum dat voor iedereen bedoeld is, zal niemand smaken!

 

De volgende casushouders doen mee met deze oefening:

  • Breda
  • Hengelo
  • De Bilt
  • Dronten

De oefening wordt begeleid door Marc van Leent

 

Voor Bouwstenen heeft de Wijkplaats een verkenning uitgevoerd onder de titel "van kosten- naar waardesturing". De resultaten daarvan zijn gepresenteerd tijdens najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal van 2014. Zo'n omslag van kostensturing naar waardesturing maken partijen niet één-twee-drie. Dat is een taai proces van uitproberen en bijsturen.

De Wijkplaats heeft van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie een subsidie ontvangen voor het ontwikkkelen van receptuur voor het hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Hoe kunnen partijen overtollig vastgoed zo goed mogelijk inzetten voor de 'maatschappelijke' zaak.

In oktober 2013 heeft de Gemeente Utrecht een visie en uitvoerinsgkader gepubliceerd over Welzijnaccommodaties in zelfbeheer. De Wijkplaats heeft de gemeente Utrecht daarbij ondersteund. Kern van de visie is dat zelfbeheer door bewoners wordt gestimuleerd en dat de gemeente een financiele bijdrage ter beschikking stelt die afhankelijk is van de reeds beschikbare 'welzijnsruimte'.


2008 en 2009 hebben tien corporaties elkaar voortgestuwd in het innovatieve verband Ondernemen met maatschappelijk vastgoed. De SEV heeft resultaten in 2009 samengebracht in een publicatie. Ingrid de Moel, Jasper van der Wal en Marc van Leent waren de belangrijkste auteurs.

Publicatie valt uiteen in een deel met een beoordelingskader voor het afwegen van investeringen en een deel voor strategische positionering.

 

Ymere ontwikkelt samen met de gemeente Almere de duurzame wijk Nobelhorst. Buurtschuren spelen in die nieuwe wijk een sleutelrol als ontmoetingsplaats en aanjaagcentrum. Er is al een beeld van hoe deze schuren er uit moeten zien, maar hoe om te gaan met de exploitatie?

In Amersfoort heeft de Wijkplaats het initiatief genomen om een impuls te geven aan zelfbouw en zelfbeheer met leegstand als katalysator. PO en CPO, want daar gaat het initiatief over, is vaak gefocussed op lege kavels. Lege gebouwen zijn echter ook een optie. Zelfbouw wordt dan zelfverbouw.

Samen met gemeente, provincie, corporaties  en andere partijen heeft ze een programma samengesteld dat bestaat uit drie stappen:

De Wijkplaats heeft de gemeente Waddinxveen ondersteund met het maken van een Voorzieningenkaart. Daaruit bleek dat Waddinxveen (25.000 inwoners) meer dan 100 plekken heeft met een publieke maatschappelijke functie. "Veel te veel", zo werd door de lokale gemeenschap geconcludeerd tijdens een goed bezochte workshop begin 2012.

Op twee fronten heeft de Wijkplaats bijgedragen aan de ontwikkeling van bedrijfsmodellen in het sociaal-fysieke domein. Op beide fronten is gebruik gemaakt van Canvas, een instrument dat de gebruiker dwingt om ondernemingsplannen tot één A4 te beperken. Bij Canvas staat de waarde centraal waarmee daadwerkelijk iets verdiend kan worden. De rest is bull shit.

Ruimte om te wonen brengt (actieve) woningzoekenden, eigenaren en investeerders bij elkaar rond lege gebouwen en terreinen. Inmiddels staan er tientallen locaties op de kaart met voorbeelden van getransformeerde gebouwen maar ook met lege panden die nog op een initiatief wachten.

Op verzoek van Bouwstenen gaat de Wijkplaats aan de slag met het ontwikkelen van Referentiemodellen voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken (wijk)voorzieningen. Denk aan brede scholen, cultuurhuizen en andere wijkcentra. Op zoek naar de sleutel van meervoudig gebruik.

Voor Mijande Wonen heeft Marc van Leent een sessie geleid over Dorpskracht. Wat is het en wat kan je er mee? Mijande Wonen is een 'plattelandscorporatie' in Oost Twente. Kern: dorpskracht is het geheel van verhalen, rituelen, plekken, mensen, relaties en vaardigheden dat dorpen uniek en vitaal maakt. En heeft Dorpskracht iets te maken met Kennedy?

 Dorpskracht gaat over

Het expert team van de Wijkplaats is aan de slag gegaan in Boekel.  Daar staat het gemeenschapshuis Nia Domo. "Ons huis" in esperanto. Nia Domo is in de loop der jaren uitgebouwd tot een volwaardige horecaonderneming met bowlingbaan en lunchroom om op die manier onafhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie. Daar is destijds bewust voor gekozen. 

Castellum Hoge Woerd is een ambitieus project van de gemeente Utrecht. Dit Romeinse fort wordt gebouwd in het hart van Leidsche Rijn. In 2014 moet het af zijn. De Wijkplaats ontwikkelt samen met betrokken partijen een levensvatbare exploitatieformule.

Nia Domo, "ons huis" in esperanto, is sinds 1958 het gemeenschapshuis van Boekel. De Wijkplaats heeft in opdracht van de Gemeente Boekel een strategisch advies over Nia Domo uitgebracht. Nia Domo heeft zich in de loop van haar bestaan ontwikkeld tot een partycentrum van substantiele omvang.

In de gemeente Zaanstad heeft het expertteam van de Wijkplaats een benchmark uitgevoerd onder 13 buurtcentra. 8 van die buurtcentra worden beheerd door de lokale welzijnsorganisatie. De vijf andere buurthuizen worden 'zelfstandig' geëxploiteerd. Lees hier het eindrapport.

In het Savelbergklooster te Heerlen is een museum gehuisvest dat gewijd is aan het leven en werk van monseigneur Savelberg, de stichter van de Congregatie Kleine Zusters van de Heilige Josef. De kosten van het monumentale pand staan in geen verhouding tot de opbrengsten die het museum genereert. De financiële situatie bedreigt het voortbestaan van deze voorziening. Wat te doen? 

In het Utrechtse Overvecht wordt een nieuw kindcluster gerealiseerd aan de Ibisdreef. Op een locatie die omgeven wordt door drie reuzachtige flatgebouwen, wordt een attractief centrum gerealiseerd met voorzieningen als basisonderwijs, kinderopvang, voorschoolse educatie en met veel aandacht voor beweging en gezondheid. Portaal is beoogd ontwikkelaar en eigenaar van de locatie.

In de nieuwbouwwijk Veenendaal Oost verrijst het Ontmoetinsghuis. Nu nog alleen in de gedachten van de betrokkenen, maar in 2013 in het echt. Dan start de bouw. De Wijkplaats heeft voor het Ontmoetinsghuis een exploitatieformule ontwikkeld op basis van ondernemerschap en meervoudig gebruik. 


Als je het maatschappelijk vastgoed verkoopt aan woningcorporaties, hoe houd je dan nog greep op de kwaliteit en beschikbaarheid van accommodaties. Kan je dat borgen en zo ja: hoe? Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam, is samen met de aldaar werkzame corporaties een traject van verkoop en borging ingegaan. Kern: leg beoogde kwantiteit en kwaliteit vast, maar zorg ook voor een jaarlijkse verbetercyclus met onafhankelijke toetsing.