Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Organisatiemodellen voor MFA's

Een multifunctionele accommodatie bouwen is één ding; zo’n complex gebouw exploiteren is een tweede. Alom is het besef ingedaald dat het succes van MFA, Kulturhus of Integraal Kindcentrum in de exploitatie ligt.  Als de dagelijkse gang van zaken niet goed geregeld is, wordt zo’n publieke voorziening één grote teleurstelling.

Bedrijfsmodellen plint verzorgingshuizen

Op verzoek van Platform 31 en kenniscentrum Wonen & Zorg heeft de Wijkplaats een studie gemaakt naar alternatieve financiering voor de plint van verzorgingshuizen. Met behulp van de Canvasmethodiek zijn vier archetypen gemodelleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de organisatie en de exploitatie wordt beschreven.

Publiek Vastgoed

Gebouwen en terreinen om te leren, om verzorgd te worden, om te sporten, om van cultuur te genieten, om te spelen of om te netwerken zijn ‘publiek vastgoed’. Ze zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving en collectief bezit. Maar dat betekent niet dat we er efficiënt mee omgaan, of dat we de sociale en culturele potenties optimaal gebruiken.

Van kosten- naar waardesturing

In 2013 heeft Marc van Leent voor Bouwstenen voor Sociaal, samen met andere professionals in het veld van maatschappelijk vastgoed, de publicatie van Kosten- naar waardesturing samengesteld. Kijk ook naar bijbehorende animatie.

Exploitatie vastgoed hete aardappel

In vakblad Facility Management Magazine heeft Marc van Leent artikel gepubliceerd over de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed met een publieke functie. Hij beschouwt de exploitatie als een 'hete aardappel' die partijen het liefst van zich afschuiven. 

 

Van buurthuis tot wijkonderneming

De vragenlijst 'Van buurthuis tot wijkonderneming" is bedoeld voor bewonersgroepen of andere (wijk)ondernemers om de haalbaarheid van een wijkonderneming in te schatten. Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden als checklist voor als je echt aan de gang wil gaan. 

Format voor opstellen ondernemingsplan

In het MFA Lab is een format opgesteld voor het maken van een ondernemingsplan voor publieksgeoriënteerd vastgoed. Dit format is als sluitstuk opgenomen in de Toolkit voor ondernemers. Bijgaand de bijbehorende PDF met aandacht voor de archetypes: hotspot, dorpsplein en huiskamer. Met bijbehorend kwartetspel.

 

Toolkit voor ondernemers

Publicatie met resultaten van twee jaar MFA Lab met aandacht voor thema's als leefstijlen, organisatie, financiën, auditing en business planning. Gepubliceerd: 2e druk, september 2011, uitgave MFA Lab. Nog verkrijgbaar.

Ondernemen met MFA's

Publicatie over de exploitatie van MFA's die ingaat op de thema's: horeca, social media, Het Nieuwe Werken en sponsoring. Publicatie bevat resultaten van de werkgroepen die in jaar 2011-2012 binnen het MFA Lab hebben gefunctioneerd.

 

Gepubliceerd: juni 2012, MFA Lab

Handreiking exploitatieopzet

Publicatie van de Wijkplaats met voorbeeldexploitaties van een buurthuis, een cultuurhuis en een zorgcoöperatie. Over kosten en opbrengsten. Doeltreffend geordend met bruikbare kengetallen.

Voorzieningen, plannen of loslaten

Artikel over de veranderende rol van gemeente bij maatschappelijke voorzieningen. Bestuurskundigen spreken graag over de verschuiving van Government naar Governance. Van de allesbepalende overheid (Government) naar beleid dat wordt ontwikkeld in coalities en netwerken (Governance).

 

Leefstijlen en publieke gebouwen

Marc van Leent heeft in kader van Proeftuinen woonservicezones van de SEV een studie gedaan naar meerwaarde van leefstijlen voor programmering en positionering van multifunctionele centra. Er worden drie cases beschreven. Co-auteurs zijn Bert Runhaar, Gert Jan Hagen en Willem Sulsters.

 

Flow in multifunctionele accommodaties

 

Van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi is het begrip flow afkomstig. Hij heeft een verband gelegd tussen enerzijds de capaciteiten en anderzijds de uitdaging van een persoon. Flow kan optreden als capaciteiten en uitdaging in evenwicht zijn.

MFA's, duur of duurzaam

Op 9 juli hield Marc van Leent een presentatie in BaLaDe, het gloednieuwe wijkpunt in Waalwijk. Op uitnodiging van De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) ging hij in op het vraagstuk "MFA's, duur of duurzaam'. Bijgaand zijn presentatie.

MFA ten dode opgeschreven

Column van Marc van Leent waarin hij de MFA eerst symbolisch ten grave draagt om deze daarna weer te laten verrijzen. Een kort verhaal over eigenheid en identiteit. Gepubliceerd in Real Estate Magazine, juni 2010.

 

Waarde maken met voorzieningen

Essay Cahier Mitros 2009. Locatie, locatie, locatie. Wie kent deze makelaarswijsheid niet? Elk verkoopfolder van een nieuwbouwproject begint met een aubade aan de woonomgeving met scholen om de hoek, park aan overzijde, uitgaansleven op loopafstand.

Wijk als business case

Artikel Real Estate Magazine 2009. Stel je voor dat de wijk een onderneming is. Alle woningen zijn haar eigendom en daarnaast zorgt ze voor het beheer van de wijk, regelt het toezicht en betaalt alle ziektekosten en uitkeringen. Stel, je bent de bestuurder van zo'n onderneming. Welke investeringen zou je dan wel en niet doen. Zouden dat investeringen zijn die afwijken van wat in de huidige stedelijke vernieuwing gangbaar is? Zie je door een private bril andere zaken dan door een publieke bril?